کمالوندی:در نمونه برداری از پارچین فقط متخصصین ایرانی حضور داشتند،بازدید آمانو ازپارچین تشریفاتی و ازیک جاده بود/آمانو: بازرسان ما هنگام نمونه برداری حضور داشتند،در پارچین وارد یک ساختمان شدیم/صالحی:آمانو تهران را با رضایت ترک کرد