انگلیس از تعهد خود در پذیرش تعداد آوارگان سر باز زد