دیسکین: تیراندازی به سمت پرتاب کننده سنگ اوضاع را منفجر خواهد کرد