عاملان حمله به کمپ نیروهای هوایی پاکستان با خاک افغانستان در ارتباط بودند