بازدید وزیر راه و شهرسازی از بندر جواهر لعل نهرو هند