آتش فشانی رنگی و از جنس آب | جادوی طبیعت و انسان در دل صحرا