از داستان اولین پرواز انسان تا اولین قدم بر ماه، همگی در این موزه