دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ نامه برکناری فرهاد مجیدی روی میز تاج !