دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ هواداران نگران نباشند ، برای جام ، جان می دهیم !