عکس ؛ آماده سازی حریف مرموز برای رویارویی با ایران