نگاهی به روزنامه خبر ورزشی شنبه ۳۱ شهریور ۹۷؛ هشدار جدی سیدجلال به دشمنانش؛ روزبه چشمی طلب بخشش کرد؛ تعریف علی پروین از برانکو؛ علی کریمی در دادگاه