خبر ورزشی مدعی شد : ” کی روش ” پاسخ حمله ” برانکو ” را داد