خبر ورزشی مدعی شد : پیمان اتحاد برانکو و شفر با هم از لج کارلوس کی روش !