برنامه روز پانزدهم جام جهانی/پایان مرحله گروهی با مشخص شدن ۱۶ تیم برتر