خشم پرسپولیسی ها از عادل برای لو دادن برنامه های برانکو (خبر ورزشی - چاپ اول)