قبل از شروع مسابقه فهمیدم پسرعمویم فوت کرده / از خدا خواستم آن گل بزنم