برانکو بسیار شاکی و عصبانی است؛ سرخپوشان جریمه شدند!