عبدالمحمدی: اگر هاشمی از تیراندازی برود، بعدش هم باید وزیر ورزش برود/ فشارها سیاسی است