شجاعی: از خدا خواستم گل بزنم و آن را تقدیم به روح پسرعمویم کنم