پیکان به دنبال برگزاری تورنمنت ۴ جانبه جام زنده یاد رضا ابراهیمی