قدردانی ازقهرمانان خوزستان/حدادی:نیمی از ورزشکاران استانم راندیده بودم