کارخانه:تغییر پی در پی سرمربی درست نیست/در ناکامی‌فقط سرمربی مقصر نیست