صمیمی: اگر چهارم می‌شدیم، هیچ کاری انجام نداده بودیم/ این موفقیت تقدیم به کشاورز