کاظمی: کار بزرگی کردیم/ با کمک خدا و دعای مردم تاریخ‌ساز شدیم