جام هشتم در آمریکای جنوبی ماند/ آرژانتین اشک تزارها را درآورد و قهرمان شد