تساوی هیرنوین برابر آیندهوون با حضور 79 دقیقه‌ای قوچان‌نژاد