کشاورز: خوشحالم در تاریخ‌سازی فوتسال نقش کوچکی داشتم/ خداحافظی سخت است