لک: ملی‌پوشان فوتسال ثابت کردند با دست خالی هم می‌توان کارهای بزرگ انجام داد