گواردیولا: در انگلیس توجه زیادی به آمار دارند/ شرایط در اسپانیا و آلمان متفاوت است