کفاشیان: دستاورد جام جهانی، پاسخ اعتماد به مربیان داخلی بود