کفاشیان: مربیان داخلی پاسخ اعتماد فدراسیون را دادند