تساوی هیرنوین برابر آیندهوون در حضور 79 دقیقه ای قوچان نژاد