فیلم/ خوشحالی بازیکنان ایران پس از کسب مقام سوم جهان