دو گل و یک پاس گل و دو کارت زرد برابر ایراکلیس؛/ آتش بازی انصاریفرد و شجاعی در یونان