پاداش قهرمانی جهان به ملی‌پوشان فوتسال تعلق می‌گیرد