مصدومیتم جدی نیست و بزودی به تمرینات استقلال برمی‌گردم