برپایی جشن سومی جهان در شب خداحافظی کاپیتان/ کشاورز روی شانه بازیکنان ایران