آنچلوتی: می توانستیم برنده باشیم، مصدومیت روبن جدی نیست