تساوی بدون گل ایران و پرتغال در نیمه نخست/ صمیمی و بِه‌بِه برترین‌های میدان