پترو در نخستین گام به مصاف پائیان چین تایپه می‌رود