استرپل: آدمی نیستم که سردسته تیمم را با یک بازی بد دور بیندازم