تساوی خانگی بایرن مونیخ مقابل چشمان «آرنولد»/ توقف وردبرمن و پیروزی هرتابرلین