در مصاحبه با موندودپورتیوو/ آلکاسر: گلزنی هایم برای بارسا شروع خواهد شد