قربانی: مصدومیتم جدی نیست/ بازی به بازی بهتر می‌شویم