افشین: از منصوریان تشکر می کنم که به من اعتماد کرد