پیشنهاد مربیگریم در انگلیس جدی است/ به زودی خواهید دید!