همسر هادی نوروزی:شرمنده مردم شدیم که مراسم نیمه تمام ماند