درگیری استقلالی ها با ملوانی ها پس از پرتاب شیشه نوشابه/عکس