استقلال خوزستان در کورس مدعیان قرار میگیرد/ مدیرعامل اس.خوزستان به زودی معرفی می‌شود