کری سنگین یک استقلالی برای پرسپولیس با یک نام خاص/عکس